Thomas More Leiderschapsacademie

Master Onderwijsleiderschap

 

De Thomas More Leiderschapsacademie biedt in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam de NVAO geaccrediteerde masteropleiding Onderwijsleiderschap aan.

 

Het onderwijs heeft behoefte aan hoogopgeleide leidinggevenden en leraren die niet alleen het beste halen uit hun leerlingen, maar ook uit zichzelf. Leidinggevenden en leraren die bovendien hun omgeving (de school, het team, collega’s) mee laten profiteren van hun leerervaringen. De tweejarige masteropleiding Onderwijsleiderschap voorziet in die behoefte. Deze master richt zich op ambitieuze leidinggevenden en leraren en in het primair, voortgezet en middelbaar of hoger beroepsonderwijs die hun professionaliteit willen verdiepen en verbreden. Die professionaliteit heeft betrekking op leidinggeven en didactisch, onderwijskundig en pedagogisch handelen. Dit altijd vanuit de eigen functie als leidinggevende of leerkracht. De master reikt perspectieven en instrumenten aan die het zicht op het eigen handelen vergroten en die in te zetten zijn bij onderwijsinnovatie binnen de school en bij de samenwerking met en begeleiding van collega’s. Een masteropleiding die stimuleert tot ondernemen, onderzoeken en inspireren.

 

De master is geaccrediteerd door de NVAO. Succesvolle afronding van de masteropleiding leidt tot het erkende getuigschrift Master of Education (MEd).

 

Voor wie?

Kandidaten voor de opleiding hebben een ondernemende en onderzoekende houding en zijn inspirerend voor hun collega’s. Hun vakmanschap wordt door hun werkgever en/of leidinggevende en collega’s herkend. Ze hebben aantoonbare affiniteit met onderwijsinnovatie en zijn in staat analytisch te denken en te handelen. Ze hebben de ambitie om bij te dragen aan vernieuwing, en doen dat met een onderzoekende blik: werkt het ook en hoe komt dat? Ze fungeren als inspirerende voortrekker en zijn bereid samen te werken en samenwerkend te leren met collega’s binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie.

 

Doelstelling

Doelstelling van de opleiding is dat deelnemers zich aan het einde van de opleiding de volgende kennis en vaardigheden hebben eigengemaakt:

 

De deelnemers zijn in staat om de praktijk van het eigen handelen binnen de organisatie en het onderwijs te verbinden met theoretische concepten rond leidinggeven, didactiek, pedagogiek en onderwijskunde en met maatschappelijke ontwikkelingen.

Ze kunnen daarbij:

 • het bestaand vakmanschap expliciet verbinden met onderliggende concepten en theorieën;
 • vanzelfsprekendheden en aannames in het handelen binnen de onderwijsinstelling en binnen de klas ter discussie stellen en onderzoeken;
 • het handelen plaatsen in bredere maatschappelijke ontwikkelingen.

 

De deelnemers zijn in staat om een ontwerponderzoek uit te voeren rond een concreet probleem of wens binnen de onderwijsorganisatie en de eigen praktijk.

Dat betekent dat ze:

 • kennis hebben van en inzicht in methoden van ontwerponderzoek;
 • relevante praktijkvragen binnen de onderwijspraktijk kunnen analyseren en vertalen naar hanteerbare en onderzoekbare vraagstellingen voor onderwijsonderzoek;
 • op basis van een probleemanalyse een ontwerp kunnen maken dat toegepast kan worden binnen de eigen onderwijsorganisatie/context en vanuit de eigen rol als leidinggevende of leraar;
 • een onderzoeksopzet kunnen maken en uitvoeren om de effectiviteit van het ontwerp te onderzoeken;
 • een implementatieplan maken om het definitieve ontwerp verder te kunnen implementeren binnen de eigen onderwijsinstelling;
 • de resultaten van het ontwerponderzoek delen met collega’s binnen en buiten de eigen onderwijsinstelling.

 

De deelnemers zijn in staat regie te voeren en/of een bijdrage te leveren aan innovatie- en implementatieprocessen binnen de onderwijsorganisatie.

Dat betekent:

 • kennis hebben van en inzicht in recente en belangwekkende modellen van leidinggeven, organisatie, management, cultuur, onderwijsontwikkeling en -innovaties met de daarbij behorende implementatiestrategieën;
 • in staat zijn theorie en praktijk van onderwijs te verbinden door bij innovaties de opbrengsten van (eigen) onderwijsonderzoek te benutten;
 • in staat zijn op een systematische manier innovaties in de organisatie of onderwijspraktijk te initiëren, ontwerpen, implementeren en borgen;
 • in staat zijn actief bij te dragen aan innovatieprocessen;
 • collega’s kunnen ondersteunen bij en inspireren tot innovatie en implementatie binnen het onderwijs.

 

Opleidingsprofiel

In de opleiding wordt een koppeling gelegd tussen individuele professionele ontwikkeling organisatieontwikkeling en onderwijsontwikkeling. Enerzijds zijn de eigen leervragen direct aangrijpingspunt voor opleidingsactiviteiten, anderzijds worden de eigen leervragen gekleurd door de context en is het de bedoeling dat de leeractiviteiten ook een meerwaarde hebben voor de onderwijsorganisatie.

 

De opleiding wordt daarom gezien als een tripartiete overeenkomst tussen deelnemer, opleiding en werkgever. Niet alleen de deelnemer verbindt zich aan de opleiding en dient bij aanvang te voldoen aan instroomeisen, maar ook de werkgever dient zich betrokken te weten bij het studietraject en te voldoen aan eisen ten aanzien van het faciliteren van studie- en experimenteerruimte.

 

Naast de theorie die aangeboden wordt in hoorcolleges en conferenties is de praktijkkennis van de deelnemers zelf ook belangrijke input voor het leerproces. De opleiding is daarom gestructureerd rond professionele opleidingsgroepen waarin collectief leren centraal staat. Binnen de opleidingsgroep worden de resultaten van de opdrachten gedeeld, vindt collegiale ondersteuning plaats ten aanzien van het onderzoek en wordt praktijkkennis gedeeld. Het collectieve leren wordt ook verbreed naar de eigen praktijk. De onderwijsorganisatie wordt betrokken bij het leerproces door presentaties van de deelnemer binnen de eigen organisatie.

 

Samengevat wordt de didactische aanpak getypeerd door de kernwoorden Ondernemen, Onderzoeken en Inspireren:

 • Ondernemen: input in de vorm van conceptuele perspectieven of instrumenten wordt vertaald naar mogelijkheden of acties binnen de eigen praktijk: Wat wil/kan ik hiermee gaan doen?
 • Onderzoeken: het analyseren van probleemsituaties, het ontwerpen van een nieuwe aanpak of methodiek: hoe kan ik de effecten daarvan op het spoor komen en de praktijk verbeteren?
 • Inspireren: uitkomsten op een enthousiasmerende en overtuigende wijze delen met mededeelnemers binnen de opleiding en collega’s: wat willen/kunnen anderen hiermee?

 

Deze drieslag komt op verschillende momenten in de opleiding terug (rond hoorcolleges en seminars) en vormt de rode draad voor het onderzoek.

 

Opleiders en gastdocenten

De opleiders en begeleiders zijn docenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Thomas More Leiderschapsacademie. Zij zijn allen ervaren in het uitvoeren van onderzoek en het begeleiden van onderzoek en innovatieprojecten op scholen. Naast de vaste opleiders worden er regelmatig specialisten, zoals hoogleraren, lectoren en onderzoekers uitgenodigd om een hoorcollege te geven over een specifiek deskundigheidsgebied.

 

De opleiding duurt twee jaar en start met een tweedaagse conferentie.
De studiebelasting bedraagt gemiddeld 20 uur per week.

 

In het eerste opleidingsjaar zijn er drie tweedaagsen en tien opleidingsdagen. In het tweede opleidingsjaar zijn er twee tweedaagsen, 10 opleidingsdagen en een buitenlandse reis van een midweek.

 

Voor wie?

De master Onderwijsleiderschap is toegankelijk voor leidinggevenden en leraren met een hbo- of wo-bachelor en minimaal twee jaar werkervaring als docent in het primair, voortgezet, middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Instroomcriterium is dat er reeds sprake is van vakmanschap op leidinggevend, (vak)didactisch, onderwijskundig en op pedagogisch terrein. Dat betekent concreet dat de opleiding open staat voor ‘goede leidinggevenden en goede leraren’. Tevens wordt van de kandidaten verwacht dat zij een ondernemende, innovatieve en onderzoekende houding hebben en inspirerend zijn naar collega’s. Daarnaast dienen kandidaten bereid en in staat te zijn om tijdens de opleiding samenwerkend te leren met collega’s uit andere onderwijsorganisaties.

 

Intakeprocedure

De intakeprocedure bestaat uit vier onderdelen. Ten eerste levert de kandidaat bewijsmaterialen ten aanzien van de formele eisen m.b.t. opleiding, onderwijservaring en werkplek. Ten tweede stelt de kandidaat een motivatiebrief op, aangevuld met een curriculum vitae en een inschatting over de mate waarin de hij/zij zichzelf ondernemend, onderzoekend en inspirerend vindt. Ten derde stelt de werkgever een aanbevelingsbrief op over de betreffende kandidaat. De motivatiebrief, het CV en de aanbevelingsbrief van de werkgever vormen de input voor het intakegesprek. In dit intakegesprek wordt ingegaan op het analytisch denken en handelen, de affiniteit met onderzoek en de motivatie voor de opleiding.

 

Master of Education

De opleiding is in 2015 geaccrediteerd en dat betekent dat deelnemers aan het eind van de opleiding de titel Master of Education verwerven. De opleiding leidt niet tot een formele lesbevoegdheid.Voor leidingevenden uit het primair onderwijs kan (mogelijk met een met een kleine aanvulling ) tijdens de opleiding worden voldaan aan de criteria voor herregistratie.

 

Kosten

De kosten bedragen € 8.300,- per deelnemer per jaar (buitenlandse reis inbegrepen). Daarnaast moet rekening worden gehouden met een bedrag van ca. € 250,- voor de aanschaf van literatuur.

 

Lerarenbeurs

De opleiding komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs voor scholing van het ministerie van OCW. Het isat-nummer van de opleiding Onderwijsleiderschap (Professioneel Meesterschap) is 70132 en het brin-nummer van het opleidingsinstituut is 28DN Hogeschool van Amsterdam. www.duo.nl

 

Aanmelding

Aanmelding geschiedt via het digitale aanmeldingsformulier. Na de intake volgt een definitieve inschrijving bij de Hogeschool van Amsterdam waar de opleiding is geaccrediteerd. Het getuigschrift wordt uitgereikt door de Hogeschool van Amsterdam.

 

Kerndocenten van de masteropleiding zijn:

André Koffeman MA, opleidingscoördinator en opleider HvA

drs. Robert Mentink, managing partner en kernopleider TML

 

Voor verdere informatie over de masteropleiding kunt u contact opnemen met Robert Mentink